Търсене

Политика за личните данни

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение за нас.

Настоящата Политика за личните данни неразделна част от Общите условия намиращи се на адрес: https://nomer8.bg/tos Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на стоки и услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от „Студио номер 8“ ЕООД.

С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите, на много места в тази Политика за личните данни са посочени примери, които илюстрират защо и/или как „Студио номер 8“ ЕООД обработва личните данни на потребителите. Тези примери не са част от тази Политика за личните данни и не са изчерпателни.

Основни принципи при обработване на лични данни

Обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;

Обработваме лични данни за събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

Обработваните лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

Обработваните лични данни могат да се поддържат в актуален вид по всяко време като вземаме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“).

Обработваните от нас лични данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);

Обработваните от нас лични данни се съхраняват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни е „Студио номер 8“ ЕООД, с ЕИК 204474581, седалище и адрес на управление в гр. София 1000, бул. Мадрид 56А.

Ако имате въпроси поверителността в „Студио номер 8“ ЕООД или искате да се свържете с нас във връзка с въпрос, отнасящ се до защитата на лични данни, може да се свържете с наш служител по защита на личните данни на следния e-mail: info@nomer8.bg

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна съобразно националното и европейското законодателство. Всяка промяна влиза в сила от момента на публикуването на настоящата страница. Съветваме Ви често да проверявате нашия уебсайт, за да видите последните промени. Политика ни за защита на личните данни няма да бъде променяна по начин, който да позволи по-слаба защита на личните данни на нашите клиенти и потребители без писменото им съгласие.

Какви лични данни обработваме

Събираме Вашите лични данни, за да е възможно да предоставяме стоките и услугите си, както и непрекъснато да ги подобряваме.

Ето видовете информация, която събираме:

Информация, която ни предоставяте: получаваме и съхраняваме всяка информация, която предоставяте във връзка с услугите на „Студио номер 8“ ЕООД.

Например: информация отнасяща се до търсения в платформата, направени от Вас поръчки, клиентския Ви профил, e-mail, телефон, адрес, запитвания, заявления за достъп до личната информация и т.н.

Автоматична информация: Автоматично получаваме и съхраняваме определени типове информация, когато използвате сайта на „Студио номер 8“ ЕООД, като например:

информация за употребата на сайта, включително взаимодействието Ви със съдържанието и услугите, достъпни чрез сайта.

Подобно на много уебсайтове, използваме „бисквитки“ и други уникални идентификатори и получаваме определени типове информация, когато Вашият уеб браузър или устройство има достъп до сайта.

Например: адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на компютъра Ви или друго устройство с интернет; e-mail и парола; информация за компютър, устройство и връзка, като например тип устройство и версия на приложение или тип на браузъра, типове и версии на приставки за браузъра, операционна система или настройка на часови зони; местоположението на Вашето устройство или компютър; информация за взаимодействие със съдържание, като изтегляния на съдържание, потоци и подробности за възпроизвеждането, включително продължителност и брой едновременни потоци и изтегляния, както и данни за мрежата за качество на поточното предаване и изтегляне, включително информация за Вашия доставчик на интернет услуги; данни за свързаност и всякакви грешки или неуспешни събития; Показателите за сайта (например, технически грешки, взаимодействията Ви с функциите и съдържанието на услугата, предпочитанията за настройките и информацията за резервното копие и т.н.

Също така може да използваме идентификатори на устройства, „бисквитки“ и други технологии на устройства, приложения и уеб страници, за да събираме информация за браузване, използване или друга техническа информация за целите на предотвратяването на измами.

Информация от други източници: може да получим информация за Вас от други източници като например:

информация относно доставката на стоките, закупени през сайта, информация за брой преглеждания на страницата.

Какво представляват „бисквитките“?

За да предоставяме услугите си и да Ви доставим успешно всеки от предлаганите на сайта продукти, ние използваме „бисквитки“. За повече информация относно „бисквитките“ и как ги използваме, моля, прочетете нашата Политика за използване на „бисквитки“.

На какво основание събираме и обработваме личните Ви данни

Събираме и обработваме личните Ви данни законосъобразно и съобразно настоящата Политика и Общите условия.  Обработваме данни когато сте дали изричното си съгласие за обработване на лични данни, или обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваша инициатива преди сключването на договор (за каквато стъпка се смята простото използване на сайта без да има необходимост да сте направили заявка за покупка). Обработването на данните е необходимо и за целите на легитимния ни интерес, а именно: когато без обработване на определен вид данни не бихме могли да предоставим услугите си и да сключим договор за покупко-продажба на всяка една от стоките на сайта, да подобряваме сайта и обслужването на клиентите ни и да носим стойност за нашите потребители.

Така например събирането на информация за търсенията на сайта, неговото използване и анализа на тези данни е наш законен интерес, защото това е основен метод за определяне на качеството на услугите и стоките ни.

Поради наличието на горните основания за събиране и обработване на лични данни, в случай че сметнете, че не желаете да предоставите на „Студио номер 8“ ЕООД необходимите за сключване на Договор за покупко-продажба лични данни, то „Студио номер 8“ ЕООД ще е във фактическа невъзможност да Ви предостави стоките си. 

Цели на обработване на личните данни

Обработваме Вашите лични данни с цел да предоставяме и подобряваме стоките и услугите на сайта. Тези цели включват:

Покупка и доставка на продукти и услуги. Използваме вашата лична информация, за да поемаме и да боравим с поръчки, да доставяме продукти и услуги, да извършваме плащания и да комуникираме с Вас за поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти.

Предоставяне, отстраняване на неизправности и подобряване на услугите на „Студио номер 8“ ЕООД. Използваме Вашите лични данни, за да предоставим функционалност, да анализираме производителността, да коригираме грешки и да подобрим използваемостта и ефективността на сайта.

Препоръки и персонализация. Използваме Вашите лични данни, за да препоръчваме функции, продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас, да идентифицирате предпочитанията си и да персонализирате своя опит в сайта.

Изпълнение на законоустановени задължения. В някои случаи имаме правно задължение да събираме и обработваме Вашите лични данни.

Например Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство.

За извършване на комуникация. Използваме Вашите лични данни, за да комуникираме с Вас във връзка със стоките и услугите, които предоставяме чрез различни канали (напр. по телефона, имейл, чат).

Предотвратяване на измами и кредитни рискове. Обработваме лична информация за предотвратяване и откриване на измами и злоупотреби с цел защита на сигурността на нашите клиенти.

Цели, за които търсим Вашето съгласие. Също така може да поискаме Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни за конкретна цел, която ви съобщаваме. Когато сте съгласни да обработваме личната Ви информация за определена цел, можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време и ние ще прекратим обработката й. Същото обаче не се прилага, в случай че обработването е необходимо за друга законосъобразна цел.

Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

Информацията за нашите клиенти е важна част от нашия бизнес и ние не я продаваме на трети лица. „Студио номер 8“ ЕООД може да сподели личната информация на клиентите си (или част от нея) само както е описано по-долу и с трети лица, които спазват практики, които са поне толкова защитни, колкото описаните в тази Политика за личните данни.

„Студио номер 8“ ЕООД може да сподели лична информация на своите клиенти с трети лица, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на „Студио номер 8“ ЕООД въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от „Студио номер 8“ ЕООД. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на „Студио номер 8“ ЕООД.

„Студио номер 8“ ЕООД предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на „Студио номер 8“ ЕООД, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери за обработващи лични данни лица са:

  • Доставчици на куриерски услуги;
  • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на предоставяне на услугите;
  • Доставчици на хостинг услуги

„Студио номер 8“ ЕООД може да сподели лична информация на клиенти и на адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги когато същото е необходимо за осъществяване на дейността на „Студио номер 8“ ЕООД, при възникнал спор или с цел оптимизация;

„Студио номер 8“ ЕООД може да сподели лична информация на своите клиенти с банки и платежни институции. Във връзка с обслужването на плащания на потребителите, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между „Студио номер 8“ ЕООД и съответната банка или платежна институция.

Трети лица във връзка с преобразуване (напр. сливане или вливане) или прехвърляне на предприятие. В случай на преобразуване на „Студио номер 8“ ЕООД, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни на потребителите, администрирани от „Студио номер 8“ ЕООД, да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.

Компетентни органи. Законодателството на Република България изисква от „Студио номер 8“ ЕООД да съхранява определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни, обработвани от „Студио номер 8“ ЕООД, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Какви методи прилагаме, за да е защитена личната Ви информация

Работим усърдно, за да защитим сигурността на Вашата информация по време на предаването й, като използваме сертификат Secure Sockets Layer (SSL), който криптира информацията, която въвеждате.

Редом с горното поддържаме физически, технически и процедурни гаранции във връзка със събирането, съхранението и разкриването на личните Ви данни. Нашите процедури за сигурност означават, че понякога можем да поискаме доказателство за самоличност преди да ви разкрием лична информация.

Устройства, на които са складирани личните Ви данни, предлагат функции за защита, за да ги предпазят от неразрешен достъп и загуба на данни.

Важно е да се защитавате срещу неоторизиран достъп до паролата и до компютрите и устройствата си. Не забравяйте да излезете от профила си, когато приключите с използването на споделен компютър.

Колко време съхраняваме личните Ви данни

„Студио номер 8“ ЕООД съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

Например: с оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за покупки от даден потребител се съхраняват за период от 12 години.

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:

 
• са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана от „“Студио номер 8“ ЕООД; или

 
• съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея; 

„Студио номер 8“ ЕООД полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

Обща информация за правата на физическите лица

„Студио номер 8“ ЕООД предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице.

Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лица, които могат да бъдат идентифицирани от „Студио номер 8“ ЕООД. Ако целите, за които „Студио номер 8“ ЕООД обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, „Студио номер 8“ ЕООД няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

„Студио номер 8“ ЕООД уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца.

„Студио номер 8“ ЕООД предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техните искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. „Студио номер 8“ ЕООД информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

При отказ да бъде изпълнено искане, „Студио номер 8“ ЕООД уведомява съответните физически лица за техните права.

Ако „Студио номер 8“ ЕООД не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, „Студио номер 8“ ЕООД го уведомява без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

В определени случаи „Студио номер 8“ ЕООД може да иска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическите лица

В случай че „Студио номер 8“ ЕООД има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по този раздел, „Студио номер 8“ ЕООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето.

Действията, предприети от „Студио номер 8“ ЕООД при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел, са напълно безплатни за лицата, освен ако исканията им са явно неоснователни или прекомерни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), „Студио номер 8“ ЕООД има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Потребителите имат право:

На достъп до личните данни, отнасящи се до тях

Потребителите имат право да получат от „Студио номер 8“ ЕООД информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, потребителите имат право да получат достъп до съответните данни.

Коригиране на неточни или неактуални личните данни

В случай че личните данни, които се обработват от „Студио номер 8“ ЕООД, са неточни или неактуални, потребителите имат право да изискат от „Студио номер 8“ ЕООД да ги коригира.

Изтриване на личните ми данни („Право да бъда забравен“)

Потребителите имат правото да поискат от „Студио номер 8“ ЕООД изтриване на свързаните с тях лични данни в следните случаи: 
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
• потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;
• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни, което се основава на законен интерес на „Студио номер 8“ ЕООД, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 
• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;
• личните данни, отнасящи се за съответния потребител, са били обработвани незаконосъобразно; 
• личните данни трябва да бъдат изтрити от „“Студио номер 8“ ЕООД с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз. 

Ограничаване обработването на личните ми данни

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат правото да поискат от „Студио номер 8“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с тях лични данни, в следните случаи: 
• точността на личните данни се оспорва от потребителя, за срок, който позволява на „Студио номер 8“ ЕООД да провери точността на личните данни; 
• обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; 
• „Студио номер 8“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 
• потребителят е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на „Студио номер 8“ ЕООД, в очакване на проверка дали законните основания на „Студио номер 8“ ЕООД имат преимущество пред интересите на „Студио номер 8“ ЕООД.

Преносимост на личните ми данни

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат право да получат от „Студио номер 8“ ЕООД личните данните, които са предоставени от тях, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от „Студио номер 8“ ЕООД, доколкото: 
• „Студио номер 8“ ЕООД обработва тези данни за целите на сключване или изпълнение на договор с потребителя, или въз основа на дадено съгласие от последния ; и 
• обработването на съответните данни се извършва по автоматизиран начин. 

Потребителите имат право да поискат от „Студио номер 8“ ЕООД да прехвърли личните им данни директно на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Възражение срещу обработването на лични данни

Потребителите имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато „Студио номер 8“ ЕООД обработва техните данни за защита на свои законни интереси.

В определени случаи това право е безусловно и „Студио номер 8“ ЕООД винаги ще преустановява обработката на данни при направено възражение от потребителите.

Например това са случаите, при които „Студио номер 8“ ЕООД обработва лични данни за целите на директния маркетинг.

В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния потребител, „Студио номер 8“ ЕООД ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие с този раздел, като: (а) уведоми потребителя, че ще преустанови обработката на неговите/нейни лични данни; или (б) мотивирано откаже да преустанови обработката на неговите/нейните лични данни, при наличие на законово основание за това.

Правото на достъп до личните Ви данни, коригирате, изтриване, ограничаване на обработването им и преносимостта им можете да осъществите чрез вградения ни GDPR модул.

Право на жалба до надзорен орган

Потребителите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях „Студио номер 8“ ЕООД нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg

След 25.05.2018 година потребителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) или наричан още „GDPR”.